Gospodarka odpami

W tym dziale znajdują się wszystkie dokumenty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

poniżej znajdują się linki do uchwał Rady Gminy i deklaracja.

UCHWAŁA NR XX/120/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 22 listopada 2019 r
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”

UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 22 listopada 2019 r
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (deklaracja do pobrania pod uchwałą)

UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA
z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty

 

 

Ulotka informacyjna jak segregować śmieci

 

 

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Biała Podlaska jest Gminny Zakład Komunalny sp. z o. o. w Czosnówce ul. Topolowa 37.
1/ Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Biała Podlaska zagospodarowywane są przez Zakład Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska zlokalizowany przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej.

2/ Osiągnięty przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2018 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22,85 % (wymagany minimalny poziom 30 %).

3/ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (wymagany minimalny poziom 50 %).

4/ Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 8,70 % (maksymalny poziom 45 %).

5/ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Topolowa 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344-27-16.

6/ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Topolowej 37 w Czosnówce, czynny w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10-14.

7/ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015  r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) odbierany jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Topolowa 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344-27-16.

8/ Zbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się w PSZOK zlokalizowany przy ul. Topolowej 37 w Czosnówce, czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

9/ Punkt odbioru folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu big bag zlokalizowany jest przy Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Topolowa 37, Czosnówka, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344-27-16.

Unikniemy płacenia prowizji za przelew wpłacając należność w punkcie kasowym Urzędu Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31 lub w Banku Spółdzielczym ul. Moniuszki 10 oraz w oddziałach BS: ul. Terebelska 60 B i ul. Orzechowa 34

Dane do przelewu:

Urząd Gminy Biała Podlaska ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
nr rachunku aktualny do 31.12.2019 r.: 68 8025 0007 0019 2415 2000 0020

Od dnia 01.01.2020 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na nr rachunku BS Biała Podlaska nr: 77 8025 0007 0027 6362 2000 0530