Pomoc materialna

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ

Podstawa prawna:

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

 • Stypendium szkolne

 • Zasiłek szkolny

Przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

zamieszkałym na terenie Gminy Biała Podlaska.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Biała Podlaska

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

 • Wniosek dyrektora szkoły.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca się do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz.650 i 700).

Aktualnie jest to kwota 514 zł netto, natomiast od 1 października 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wysokość dochodu dla osoby w rodzinie wynosić będzie 528 zł.

Na dochód rodziny ( jako rodzinę – zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) składają się poszczególne dochody wszystkich członków rodziny, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Sposób obliczania dochodu:

za dochód uważa się ( zgodnie z art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292);

9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459).

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

– opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł . Od 1 października 2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił 308 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

– kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Potwierdzeniem osiąganych dochodów mogą być:

 1. Zaświadczenie zakładu pracy, decyzja lub odcinek renty, emerytury albo oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez danego członka rodziny.

 2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku, stypendium, dodatku szkoleniowego ) lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku.

 3. Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny) lub oświadczenie.

 4. Zaświadczenie, nakaz podatkowy lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

 5. Postanowienie sądu o wysokości zasądzonych alimentów na rzecz osób w rodzinie wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie.

 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej wraz z informacją o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wysokość stypendium:

Na wysokość przyznanego stypendium szkolnego mają wpływ dochody rodziny oraz występujące w rodzinie dysfunkcje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/153/12 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała Podlaska.

Termin złożenia dokumentów:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Biała Podlaska

pokój nr 6, tel. (83) 343 49 50 wew.143

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Biała Podlaska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.

W przypadku zasiłku szkolnego kryterium dochodowe nie obowiązuje. Istotne jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Może być przyznany w dwóch formach: świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie.

Dokumenty do pobrania: