Referaty

Referat Budżetu i Finansów

Do podstawowych zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 • przygotowywanie danych do projektu budżetu,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu, dochodów, wydatków gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw,
 • dokonywanie analiz realizacji budżetu oraz wypracowywanie wniosków w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego, środków trwałych w użytkowaniu oraz dokonywanie rozliczenia okresowych inwentaryzacji,
 • sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw,
 •  rozliczanie materiałów,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej budżetu gminy, funduszy celowych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • wstępna i bieżąca kontrola dokumentów księgowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych,
 • sporządzanie raportów i deklaracji ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie ubezpieczeń obowiązkowych,
 • planowanie budżetu
 • sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń,
 • prowadzenie obsługi kasowej,
 • gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
 • bieżące sporządzanie raportów kasowych,
 • prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędem Skarbowym i bankami.

Pracownicy Referatu Budżetu i Finansów:

Skarbnik Gminy Biała Podlaska        
Krzysztof Radzikowski tel. 83 343 49 50 wew. 116
Główny Księgowy  
Janina Kulińska tel. 83 343 49 50 wew.115
Katarzyna Iwaniuk  tel. 83 343 49 50 wew. 115
Joanna Sołoducha  tel. 83 343 49 50 wew. 150
Anna Bebkiewicz tel. 83 343 49 50 wew. 117
Natalia Dawidziuk tel. 83 343 49 50 wew. 117
Małgorzata Kuca tel. 83 343 49 50 wew. 146
Alicja Szendel tel. 83 343 49 50 wew. 146
Joanna Szykut tel. 83 343 49 50 wew. 147

 

Referat Podatków i Opłat
Do podstawowych zadań Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

 • przygotowywanie danych do projektów uchwał w sprawach związanych z podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych,
 • przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami podatku,
 • wymiar podatków i opłat lokalnych, pobór, ich windykacja oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach zobowiązań pieniężnych,
 • zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • przygotowanie dokumentacji do wypłat prowizji z tytułu inkasa podatków sołtysom oraz kontrola rozliczeń kontokwitariuszy,
 • kontrola deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń i umorzeń należności podatkowych,
 • bieżąca aktualizacja danych odnośnie gospodarstw rolnych, nieruchomości, lasów, środkówtransportu,
 • kontrola prawidłowości potwierdzeń danych o posiadaniu gospodarstwa i jego przychodowości,
 • prowadzenie ewidencji oraz niezbędnej dokumentacji w zakresie wyłączeń gospodarstw rolnych z produkcji rolnej,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, leśnego,
 • sprawozdawczość w zakresie podatków,
 • organizowanie inkasa podatków, opłat lokalnych i innych należności finansowych,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekucji należności pieniężnych,
 • współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie zaopatrzenia emerytalno –  rentowego rolników,
 • wnioskowanie i przygotowywanie dokumentów oraz dokonywanie zabezpieczeń hipotecznych,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,prowadzenie księgowości podatkowej – podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,
 • ewidencja realizacji zobowiązań i udzielanych odroczeń terminów płatności podatków,wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, a wynikających z przepisów szczególnych.

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat:

Kierownik referatu           
Renata Krokos tel. 83 343 49 50 wew. 113
   
Monika Makarewicz tel. 83 343 49 50 wew. 113
Agata Chalecka tel. 83 343 49 50 wew. 113
Alina Janowska tel. 83 343 49 50 wew. 114
 Aleksandra Gajewska  tel. 83 343 49 50 wew. 114

Referat Rolny, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Do podstawowych zadań Referatu Rolnego, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 • ewidencjonowanie i wnioskowanie mienia komunalnego do zagospodarowania,przygotowywanie projektów uchwał dotyczących mienia komunalnego,
 • prowadzenie scaleń nieruchomości i ponownych podziałów na działki budowlane,
 • ustalanie opłat adiacenckich,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 • współpraca z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarki ziemią,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą i oddaniem w wieczyste użytkowanie,
 • nakazywanie użytkownikom maszyn lub innego urządzenia technicznego wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmem budynków,naliczanie czynszów dzierżawnych z najmu oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
 • przygotowywanie opinii o przeznaczeniu gruntów nieleśnych do zalesienia,
 • koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami i mieniem gminnym,
 • współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych, łowiectwa, ochrony roślin przed szkodnikami i chwastami,
 • przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższej jednostki Policji,
 • przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz naliczanie opłat z tego tytułu, a także naliczanie kar z ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, w tym udział w rozprawach wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
 • prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z merytorycznymi zadaniami referatu.

Pracownicy Referatu Rolnego, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:

Kierownik referatu  
Waldemar Danieluk 83 343 49 50 wew. 109
   
Szczepan Baczkura 83 343 49 50 wew. 118
Danuta Żuk 83 343 49 50 wew. 118
Krzysztof Kempka 83 343 49 50 wew. 169
Agata Ławecka 83 343 49 50 wew. 123

 

Referat Administracyjno – Oświatowy

Do podstawowych zadań Referatu Administracyjno – Oświatowego należy w szczególności:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu,
 • prowadzenie sekretariatu urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
 • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw staży i praktyk zawodowych,
 • rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych,
 • przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, wniosków komisji oraz zarządzeń Wójta,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy wynikających z przepisów prawa oświatowego,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie szkolnictwa specjalnego,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z odmową wpisu do ewidencji , wykreśleniem z ewidencji , nadawaniem i cofaniem uprawnień szkół publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli wynikającym z kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją, utrzymaniem i likwidacją punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz tworzenie kadrowych i organizacyjnych warunków do realizacji ich zadań statutowych,
 • opracowywanie regulaminów dotyczących:
  – wysokości stawek i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia   zasadniczego , szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za       godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz        dodatków mieszkaniowych,
  – kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom,
  – przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • określanie zasad podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją procedur związanych z ustawą prawo zamówień publicznych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • ustalanie potrzeb w zakresie remontów i inwestycji obiektów oświatowych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie zadań opiekuńczych, zdrowotnych oraz pomocy materialnej,
 • współpraca z samorządami i organami administracji rządowej właściwymi w sprawach oświaty,
 • obsługa informatyczna urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz administracja serwerem i siecią komputerową urzędu gminy,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • nadzór i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • zapewnienie ochrony , poufności, i bezpieczeństwa przechowywania oraz teletransmisji danych gromadzonych w informatycznych bazach danych urzędu,
 • administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • opracowywanie i realizacja procedur polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji sprzętu komputerowego przynależnego do poszczególnych stanowisk pracy w urzędzie oraz zainstalowanego oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakupem sprzętu oraz niezbędnych części zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i innymi wytycznymi zawartymi w odrębnych przepisach wewnętrznych,
 • przeglądy, konserwacja oraz uaktualnianie systemów służących do przetwarzania danych osobowych,
 • refundacje kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • nadzór nad aktualizacją i kontynuacją licencji na programy użytkowe wykorzystywane w urzędzie.

Pracownicy referatu:

Aneta Olszewska 83 343 49 50 wew. 121
Danuta Kowalczuk 83 343 49 50 wew. 143
Monika Parchomiuk 83 343 49 50 wew. 142
Renata Torenc 83 343 49 50 wew. 143
   
   

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych

Do podstawowych zadań Referatu ds. Obywatelskich i Organizacyjnych należy
w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, Wójta Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego urzędu,
 • zarządzanie budynkiem urzędu, w tym:
  – utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  – remonty i konserwacja,
  – zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
  – prowadzenie spraw związanych z wysyłaniem korespondencji,
 • prowadzenie spraw z zakresu opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na organizację imprez masowych i zbiórek publicznych.

Pracownicy referatu:

Kierownik referatu        
Emilia Lipka 83 343 49 50 wew. 112
 pracownicy:  
Lucyna Niewiadomska 83 343 49 50 wew. 108
Jadwiga Szpiler  
Józef Bilko  

Referat Inwestycji i Drogownictwa

Do podstawowych zadań referatu Inwestycji i Drogownictwa należy w szczególności:

 • tworzenie i rozwijanie infrastruktury gminnej w taki sposób, aby przyczynić się do wzrostu innowacyjności gospodarki i ułatwienia funkcjonowania zakładów produkcyjnych, sieci usług, tworzenia nowych miejsc pracy,
 • podejmowanie działań zmierzających do lokalizowania na terenie gminy przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz tworzenie systemu bodźców zachęcających do lokowania kapitału przez inwestorów strategicznych,
 • wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych do dofinansowania zadań gminy,
 • rozliczanie robót budowlanych zleconych przez Wójta,
 • prowadzenie spraw inwestycji gminnych (wodociągi, kanalizacja, drogi),
 • opracowywanie projektów inwestycji na terenie gminy,
 • nadzorowanie remontów w podległych jednostkach gminy,
 • udział w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do przetargów dotyczących inwestycji i remontów gminnych ujętych w budżecie gminy,
 • wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie przebiegu dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych,
 • wydawanie decyzji o ochronie i zajęciu pasa drogowego oraz o umieszczaniu obcych urządzeń w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 • prowadzenie ewidencji punktów świetlnych na drogach gminnych,
 • organizowanie transportu lokalnego,
 • ścisłe przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydawanych w tym zakresie zarządzeń Wójta Gminy,
 • aktualizowanie bazy przepisów prawa realizowanych w referacie,
 • ścisła współpraca z pracownikiem ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji gminy.

Pracownicy referatu:

Kierownik Referatu                    
Krzysztof Derlukiewicz 83 343 48 50 wew. 110
pracownicy:  
Marek Głuchowski 83 343 49 50 wew. 110
Grzegorz Głuch 83 343 49 50 wew. 110

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż., ds. obronnych, OC, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych

Do zadań pracownika ds. ochrony p. poż., ds. obronnych, OC, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych należy:

 • prowadzenie kancelarii tajnej;
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony p. poż.;
 • organizowanie gminnych służb ratowniczych, prowadzenie inwentaryzacji majątku ochotniczych straży pożarnych;
 • rozliczanie kart drogowych samochodów bojowych ochotniczych straży pożarnych
  z terenu Gminy;
 • zapewnienie wyposażenia i gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie ewidencji środków transportowych;
 • wykonywanie poleceń szefa obrony cywilnej kraju;
 • koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej;
 • prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi do celów powszechnego obowiązku obrony;
 • przeprowadzenie rejestracji poborowych;
 • przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych, przygotowanie poboru i udział w pracach komisji poborowej;
 • realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych:
  – opracowanie planu akcji kurierskiej i utrzymanie go w ciągłej gotowości,
  – rganizowanie treningów akcji kurierskiej oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie sposobu doręczenia dokumentów powołania;
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej stałego dyżuru dla potrzeb Wójta.
Czesław Pikacz 83 343 49 50 wew. 111

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji Gminy

Do zadań pracownika na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji Gminy należy w szczególności:

 • analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji, które mogą być objęte dotacjami;
 • pozyskiwanie dla Gminy krajowych i zagranicznych dotacji, w tym funduszy Unii Europejskiej;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania
  ze środków pomocowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 •  informowanie o programach pomocowych krajowych oraz unijnych;
 • bieżące przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, w tym także
  do aktualności na gminnej stronie internetowej, dotyczących wydarzeń w Gminie;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek;
 • współpraca z innymi instytucjami w podejmowaniu działań mających na celu promocję Gminy;
 •  przygotowywanie i korekta materiałów przeznaczonych do publikacji
  w „Wiadomościach Gminnych”;
 •  monitoring programów wsparcia;
 • tworzenie koncepcji i ekspertyz;
 • budowanie strategii i programów rozwoju lokalnego;
 • zarządzanie, rozliczanie, ewaluacja i audyt projektów;
 • przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów zgodnie
  z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących inwestycji, remontów i innych związanych z realizacją budżetu Gminy;
 • przewodniczenie komisji przetargowej.
Rafał Walczuk 83 343 49 50 wew. 171