Refundacja młodocianych – wnioski

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.